Contact

Op deze pagina:

  • Centraal parochiekantoor
  • Pastoraal team, pastorie en pastoraal centrum
  • Parochiebestuur en locatieraden
  • Begraafplaatsen

Centraal parochiekantoor 


Het centraal parochiekantoor is gevestigd: Tolpost 1, 5701 HE.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag, van 9:30 - 12:30.

Alleen bezoek in de centrale hal, bij het loket. 


De ingang van het kantoor is: onder de kerktoren, in de hal is links een loket met een bel.

U kunt daar terecht voor:
- misintenties
- vragen rond het doopsel en andere sacramenten
- zaken rond grafrechten en de adminstratie van de begraafplaatsen
- het aanvragen van een doopbewijs

De administratie van de begraafplaatsen is gewoonlijk bereikbaar op donderdagochtend, vragen naar de heer Wildenberg.


Pastoraal team en pastorie 


Het pastoraal team is door de bisschop benoemd en bestaat uit: pastoor Seidel, pastor Koopmans, diaken Dings en mevrouw Vucic.


Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA

Pastoor: drs. E. Seidel
Telefoon: 0492477255.
E-mail: pastoorseidel@live.nl.
Pastoraal centrum

Kantoren pastor Koopmans, diaken Dings en mw. Vucic.
Bakelsedijk 1, 5701 HA, ingang aan de zijkant van het kerkgebouw.

Pastor/priester: W. Koopmans
Telefoon: 097005487244.
E-mail: pastorkoopmans@live.nl.

Diaken: H. Dings
Telefoon: 0492476345.
E-mail: diaken@heiligelambertus.nl.

Mw. R. Vucic (Coördinator Missionair Gezinspastoraat).
Telefoon via het parochiekantoor 0492522109.
E-mail: gezinspastoraathelmond@gmail.com
Parochiebestuur en locatieraden


De bisschop benoemt voor de parochie een bestuur. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de grote lijnen van het materieel en financieel beleid, terwijl het pastoraal team zorg draagt voor het pastoraal beleid.


Samenstelling bestuur (1 april 2020)

E. Seidel, pastoor en voorzitter q.q.
G. Meijerink, secretaris
Hans van Dam, penningmeester, algemeen verantwoordelijke financiën en beleggingen.
F. Clevers, tweede secretaris en verantwoordelijke voor gegevensbescherming, privacy en automatisering.
A. Haver, beheer gebouwen
F. Lenders, beheer gebouwen
L. den Breejen, lid
F. van de Leur, beheer gebouwen.
Functie vice-voorzitter, vacant.


Onder het parochiebestuur ressorteren een financiële commissie, een commissie beheer gebouwen, en een secretariaatscommissie.


De afzonderlijke locaties (Jozef, Lambertus, Paulus en Edith Stein) hebben elk een eigen locatieraad, welke een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het praktisch functioneren van de gebouwen en de ondersteuning van de plaatselijke gemeenschap, het vrijwilligersbeleid en de praktische organisatie van de liturgie.

Locatieraad Jozefkerk, contactpersoon: A. Haver.
Locatieraad Lambertuskerk, contactpersoon: F. van de Leur.
Locatieraad Pauluskerk, contactpersoon: W. van Hoof.
Locatieraad Edith-Steinkerk, contactpersoon: L. den Breejen.

Contacten met bestuur, commissies en locatieraden verlopen via het centraal parochiekantoor.
Begraafplaatsen


Voor onze begraafplaatsen hebben we een eigen webpagina met alle informatie. Klikt u HIER.