Sacramenten

De katholieke Kerk kent zeven sacramenten: Doopsel, Eucharistie, Vormsel, Boete en Verzoening, Ziekenzalving, Huwelijk en Priesterschap. Voor de betekenis van deze sacramenten verwijzen wij u bij de onderstaande informatie naar informatieve pagina's elders op het internet.

Doopsel


Door het sacrament van het Doopsel wordt de mens kind van God in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en daardoor opgenomen in de wereldwijde gemeenschap van gedoopten, de Kerk.

Wanneer u uw kind wilt laten dopen en in onze parochie woont, neemt u dan contact op met het parochiekantoor, tel. 522109. Dan wordt u verteld wat de mogelijkheden zijn en wat wij van u verwachten. Kijkt u gerust al wat het doopsel inhoudelijk betekent op de website athanasius.nl/doopvoorbereiding/

doopvont Jozefkerk
In onze parochie wordt gedoopt op afspraak, na bezoek aan doopouderavonden (gewoonlijk eerste maandag van de maand). Op de doopouderavond kan momenteel slechts één ouder komen, en er worden geen kinderen/dopelingen meegenomen.

De eerstvolgende ouderavond is in september. Vanwege Covid19 maatregelen dopen we nog niet in de zomermaanden.

Binnen onze parochie wordt momenteel alleen gedoopt in de Jozefkerk. Vanwege de anderhalve-meter maatregelen, kunnen bij de doop slechts het eigen gezin en de peetouders aanwezig zijn. Wie met de hele familie wil komen, zal de doop moeten uitstellen.

In de Kapel van Binderen wordt niet gedoopt, zolang de anderhalve-meter samenleving van kracht is. Ook voor gelovigen die onder de zorg van het woonwagenpastoraat vallen, wordt daarop geen uitzondering gemaakt. 
Eucharistie en Vormsel


Het doopsel is een eerste begin. Deze opname in de kerk wordt voltooid door de deelname aan de Eucharistie, en de zalving met de H. Geest in het Vormsel. Voor de voorbereiding op beide sacramenten, zie het menu ‘catechese’. 
Huwelijk


Neem tijdig contact op met de parochie. In onze Lambertusparochie kun je een huwelijk aanmelden tussen drie maanden en één jaar voor je gaat trouwen.
 
Je kunt in deze parochie trouwen als je woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie en niet eerder voor de kerk gehuwd bent geweest.

Wij hechten grote waarde aan een goede voorbereiding op dit bijzondere sacrament. Daarom bestaat de voorbereiding niet alleen uit enkele gesprekken met degene die voorgaat in de viering, maar ook uit een geloofstraject.

Een aanstaand bruidspaar wordt daarbij begeleid door een gezin dat actief is in de parochie. Met dit gezin wordt gesproken over de beleving van huwelijk, gezin, de plaats van Kerk en geloof. Samen neem je ook deel aan het kerkelijk leven, zoals de Eucharistie in de weekenden.

Alles wat je over het huwelijk in de katholieke Kerk wilt weten, staat op de webpagina huwelijksvoorbereiding.nl

Niet mogelijk zolang de gemeentelijke trouwzaal kerk vanwege Covid19 maatregelen gesloten is. Trouwen voor de kerk kan namelijk alleen als u reeds voor de wet getrouwd bent.Sacrament van Boete en Verzoening


Zonde is erg en niet erg. Het is natuurlijk niet goed om tegen het goede in te gaan. Maar Gods barmhartigheid is veel groter dan onze misstappen. Paus Franciscus wijst voortdurend op Gods oneindige vergevingsgezindheid.

Iedereen die zich met God en de Kerk wil verzoenen kan daarvoor terecht Vanwege Covid19-maatregelen alleen in de speciaal daarvoor ingerichte spreekkamer.

De biechtstoel is vanwege Covid19 maatregelen gesloten.


Maar ook kunt u te allen tijde terecht op afspraak, thuis of op de pastorie. U kunt daarvoor een afspraak maken met een van de priesters.

Meer informatie: www.boetesacrament.nl  
Ziekenzalving en ziekencommunie


Ziekenzalving

Als u ernstig ziek wordt, kunt u het sacrament van de zieken ontvangen. Dit sacrament werd vroeger 'het bedienen' of 'het Laatste Oliesel' genoemd. Men wachtte ermee tot vlak voor het sterven. De laatste veertig jaar is dat veranderd. De ziekenzalving kan het beste worden ontvangen als de zieke daar ook echt kracht door krijgt. En niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis.

Wilt u of één van uw naaste familieleden dit sacrament ontvangen? Neemt u tijdig contact op met de priesters van de parochie.

Vanwege Covid19 maatregelen, gelden strenge voorwaarden voor de ziekenzalving. Bij corona-patiënten wordt het sacrament niet toegediend, tenzij met de volledige wettelijke maatregelen qua beschermende kleding. Wel kan binnen de ruimte een absolutie (zondenvergeving) worden gegeven, en een volle aflaat gegeven aan corona-patiënten.
Ziekencommunie

Kunt u niet naar de kerk komen, en wilt u wel graag gesterkt worden door de H. Communie? Neem dan contact op met diaken Dings of kapelaan Koopmans, en u kunt rond de eerste vrijdag van de maand thuis de Communie ontvangen.


Priesterschap


Meer informatie over de roeping tot priesterschap of diakonaat, kunt u vinden op de webpagina van het Seminarie van ons bisdom: het Sint-Janscentrum: